پاکستان پواینٹ نٹوورک یا شبکه شه ملکا ڈننا مردماني مانجینا رابطه‌ای سک کورتناي لوٹتم، پاکستان پواینٹ به وجود آتنئ اصلن سلسله شه 'اردو پواینٹ' ویب سایٹ ‏پروجیکٹا اینت.‏

 اردو پواینٹ وتي با قاعده‌این سفرا شه 14 اگوست 2000 ملائدیا شروع کورت، اردو ‏پواینٹئ باني علی چوهدری اینت که په ای پروژه‌ای کاماشبی و گیهتیر کورتنام باز سک کوشش و جهد کورته

 انوینتا وختا اردو پواینٹ، اردویی زبانئ شه موچان مزننس ویب سایٹ اینت که اردویی زبانا به منفردین رقما به انٹرنٹئت سرا شینکه دنت، ای سایٹ په اردویی زبانی دیمروگ و ترویجئ خاطرا باز یک مزننم کاری ادا کورته، و هم دیسته ئه بتد که دیگه علاقه‌این زبان هم ملکئ چار طرفه گُشتاروک دارنت و استعماله به‌ینت، په ای زبانان هم پلان دارن که انٹرنٹئا سرا په خبر، مضامنل و دیگه ادبن پروگرام کار کنن و آوانه هم ترقی بدین.

 اردو پواینٹئ باني شه دیگه علاقائن، زبانانی اهمیتا خبر و په یک نوکن ‏کثرکزباننن ویب سایٹئ جۆڑ کورتنئر خاترها اقدام کورته که آیی نتیجه مشمئ دیما به پاکستان ‏پواینٹ ویب سایٹئ رقما ظاهر بوته

 پاکستان پواینٹ انوننر وختا به 7 مختلفنم ‏علاقائی زبانان مواد شینک و پخش ئه کنت که شه ‏ادب، خبر، مضمونان، مهمین موضوعان، ویڈیوهان و دیگه دلچسپین موادان احاطه بوته. همُا همیشه گو وتي مضمونان واقیعت و راستاو ترویجه دیه‌ن

 شوما توانێت که فقط یک وار پاکستان پواینٹ سرا لاگ ان به‌ئتو و جهانئ موچنق معلومات شومئ دیما کایه‌نت و شومئ منتظر انت. شوما په ای ویب سایٹا توانتت که وتي قنتش آراء، وتي نویسگ و تحریران و مضموناني دیم دهیت و گو همَا کومک بکنیت. همَا فقط ایشا لوٹن که په وانوکاني وانتنئي خاتر ا جوانن و

 ارزشمندین مواد برابر بکنن و به هر ممکنین طریقه‌ئا بتوانن که به وتي علاقه‌این زبانان هم انٹرنٹێ سرا مواد برابر بکنن، گوجام که انون انٹرنٹ سرا موجود نه انت. شوما همَئ خامی و کم کاریاني باره‌ئا تان که نوشته ت و همَرانه سي بکنیت تا که همَا بتوانن سایٹا گیهتیر بکنن و ای حقیقتن مزنن کومک گو ویب ساتٹا اینت.